El Consejo de la Ciudadanía de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, del que es miembro el Presidente de ACICOM , Jose Ignacio Pastor Pérez, ha presentado hoy en Castellón su informe semestral que adjuntamos

Consejo de la Ciudadanía20190218 Informe semestral Consejo de la Ciudadanía

https://www.cvmc.es/consell-ciutadania/

PRESENTADO EL PRIMER INFORME SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE À PUNTO DEL CONSEJO DE LA CIUDADANÍA DE LA CORPORACIÓN VALENCIANA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Castellón de la Plana, 18/02/2019.- El Consejo de la Ciudadanía, constituido el pasado 13 de abril de 2018, ha aprobado hoy su primer informe semestral sobre la programación de los medios de comunicación públicos valencianos. Al finalizar la reunión, la presidenta del Consejo, Julia Sevilla, ha entregado oficialmente el informe al presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y posteriormente la ha presentado públicamente, todo en el marco de una visita institucional del Consell en Castellón de la Plana, donde los miembros de este órgano asesor y de defensa de la audiencia ha sido recibido por el vicealcalde, Ignasi Garcia, y posteriormente por la rectora de la Universidad Jaume I, Eva Alcón.

En el informe se explica cómo han sido los comienzos de este órgano independiente, creado por la Ley 6/2016, el 15 de juliol, de la Generalitat, con una doble función. Por una parte, la función de asesorar al Consejo Rector de la CVMC y a la Dirección General de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación, en materia de programación y contenidos y en la definición y evaluación de las políticas y estrategias de comunicación de los diferentes medios y servicios. Por otra parte, el Consejo de la Ciudadanía tiene la función de ejercer la defensa de la audiencia y contribuir a capacitarla para un ejercicio crítico, activo y exigente en su demanda de un proceso comunicativo democrático y de calidad.

Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo se ha organizado en tres grupos de trabajo, que ya se han reunido varias veces a lo largo de este periodo y de forma independiente a las reuniones plenarias del Consejo:

  1. escucha Activa, para la puesta en marcha de unos protocolos que permiten la comunicación de las personas usuarias de los servicios que presta À Punto.
  2. Observatorio, para establecer las bases para poner en marcha un Observatorio de la Programación de la nueva radiotelevisión valenciana que permita analizar las emisiones de la plataforma À Punto y emitir informes sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de respeto y fomento de la pluralidad y la diversidad en la programación y en las emisiones.
  3. Contrato Programa, para analizar la propuesta de acuerdo del Consejo, de aprobación del contrato programa de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación.

Desde la publicación del formulario de quejas y sugerencias en la página web de la Corporación Valenciana de Medios de comunicación, en agosto de 2018, se han recibido más de medio centenar de aportaciones de la ciudadanía relacionadas con la televisión, la ràdio i el portal web de la CVMC. Des del Consell de la Ciutadania s’ha animat als ciutadans i ciutadanes a que continuen participant i fent arribar les seues propostes així com les queixes amb l’objectiu d’enriquir i millorar els mitjans de comunicació públics valencians.

Pel que fa a l´ús del valencià, el Consell considera que À Punt Mèdia compleix estrictament el mandat legal en les seues emissions televisives, radiofòniques i digitals en l’ús de la llengua pròpia i que realment esdevé un element de cohesió social i territorial, així com també contribueix a la normalització del valencià i a mostrar-ne la seua diversitat. Tot això en funció de la complexa realitat sociolingüística de la Comunitat Valenciana i tenint en compte les possibilitats del valencià al nostre territori en la situació actual. Així i tot, el Consell observa algunes qüestions que són susceptibles de millora, com ara les relacionades amb la fonètica, amb l’ús del valencià en la publicitat, o amb la vehicularitat lingüística en les emissions en directe, és de dir, amb el reporterisme de major proximitat.

Respecte de la diversitat i la inclusió, el Consell considera que À Punt ha de contribuir a la normalització de la diversitat social valenciana i a visibilitzar aquelles realitats que, per estar generalment invisibilitzades, semblen no existir, per a la qual cosa s’han d’evitar enfocaments superficials i s’han d’articular esforços per a capacitar a periodistes i editors/es per a no fer discriminacions d’agenda i oferir un tractament inclusiu de la realitat de la pobresa, l’exclusió, la diversitat social i cultural i també de les persones que les protagonitzen. En este sentido, el Consell recomana, entre otros, que a través del comité d’empresa, de la direcció de l’ens i/o del propi CVMC, es dissenye un pla formatiu per als/les professionals d’À Punt sobre tractament informatiu, llenguatge inclusiu i millora en la implementació de les realitats socials i culturals diverses en els mitjans públics, amb col·laboració i assessorament de les entitats socials que en la Comunitat Valenciana treballen aquestes realitats. També recomana espais específics en À Punt sobre aspectes de la diversitat social i cultural de la Comunitat Valenciana i la presència més estable i normalitzada de les persones d’origen estranger, de persones de confessions religioses diverses, de minories ètniques, de persones amb discapacitat i altres persones i/o col·lectius en risc d’exclusió.

El Consell de la Ciutadania adverteix en el seu informe de la necessitat urgent de donar a conèixer la ciència al gran públic, oferint uns coneixements científics suficients perquè l’audiència puga entendre el món que l’envolta i millore la seua adaptació al mateix. En este sentido, s’adverteix que la ciència no és un element aliè a la cultura ni un apèndix o complement d’aquesta, sinó una de les seues manifestacions principals, com la literatura o l’art. Entre, les propostes en aquest àmbit la de major espai als informatius per a les notícies científiques, la programació de sèries de divulgació científica o de debats sobre qüestions científiques d’actualitat.

L’oferta en la ràdio i la televisió d’À Punt obri un ample marge per al públic infantil i juvenil. Sin embargo, el Consell adverteix que diferents representants del sector de la joventut consultats no destaquen cap títol concret dels que n’hi ha actualment en la programació com a exemple o referència de continguts destinats a la joventut valenciana. Sis mesos després de «l’encesa» televisiva, quan el fet important era garantir i omplir l’espai en la graella amb contingut equiparable –i fins i tot innovador– respecte d’altres cadenes, cal constatar que és un objectiu certament acomplit. Pero, d’ara endavant, diu el Consell, és important marcar la diferència, entre altres coses, en els àmbits de la programació específica per al públic més jove. Pel que fa, concretament, a la programació infantil, l’informe adverteix que ha d’estar tot a disposició de les famílies valencianes, tant en l’aplicació mòbil de tauletes tàctils i telèfons com mitjançant el mateix aparell televisiu, i pel que fa al plantejament d’espais juvenils de qualitat, que cal partir d’una correcta concepció del sector al qual s’adreça.

En matèria d’igualtat de tracte cap a lesbianes, solicitud, bisexuals, persones trans i intersexuaes, l’informe recorda que la societat, els mitjans de comunicació i, en particular, les persones que exerceixen el periodisme, tenen una enorme tasca pendent: comunicar amb responsabilitat i de manera adequada les necessitats de les minories en situació de vulnerabilitat amb la finalitat d’aconseguir canvis socials profunds, seguint principis ètics i deontològics. En aquest àmbit es reclama, entre altres coses, que la inclusió esdevingue efectivament un valor superior, més continguts, més formació i formació permanent dels professionals d’À Punt, un ús del llenguatge més acurat o establiment de mecanismes per al tractament igualitari de la informació.

Podeu consultar l’informe complet al web del Consell: www.cvmc.es/consell-ciutadania
https://www.cvmc.es/el-consell-de-la-ciutadania-presenta-el-seu-primer-informe-semestral-sobre-la-programacio-da-punt/

PER A SABER-NE MÉS