NOTA DE PREMSA ACICOM DENUNCIA LA DIFUSIÓ DE CONTINGUTS SEXISTES: EL CAS DE PRINCELANDIA

València 24 de gener de 2013      

ACICOM DENUNCIA LA DIFUSIÓ DE CONTINGUTS SEXISTES: el cas de PRINCELANDIA

NOTA DE PREMSA ACICOM DENUNCIA LA DIFUSIÓ DE CONTINGUTS SEXISTES EL CAS DE PRINCELANDIA PDF

Des d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) hem tingut coneixement per diversos mitjans (xarxes socials, denuncies realitzades per persones associades i ciutadania interessada, etc. ) de la difusió de publicitat, propaganda o informatius relacionats amb una franquícia denominada Princelandia.

Els citats continguts i el propi funcionament de la franquícia atempten contra els valors de la igualtat i suposen clarament una apologia sexista, encara més greu per tractar-se de menors.

ACICOM com Associació de Consumidors Valenciana, ha realitzat un estudi en profunditat del tema i hem comprovat amb estupefacció que moltes d’aquestes informacions es venen produint des de fa més d’un any en diversos mitjans de comunicació i especialment en televisions autonòmiques i generalistes. Nosaltres havíem detectat inicialment l’aparició en Canal 9 el dia 10 de gener, en el programa Ocupa’t l’anunci d’una oferta laboral per a la creació de diversos llocs de treball per a la franquícia Princelandia. Aquesta activitat “educativa” dirigida exclusivament per a xiquetes és un clar exemple d’educació sexista, digne d’analitzar, que s’està implantant en tota Espanya

Denunciem d’entrada la manca d’actuació, o almenys la nul·la difusió i repercussió si ha existit, de les múltiples instancies creades per vetlar per uns continguts de comunicació no sexista. Esta inacció comporta una clara impunitat de les comunicacions que suposen discriminació sexista.

ACICOM ha decidit passar a l’acció i hem constatat una vegada més, la greu manca d’autoritats audiovisuals que patim com a ciutadans en un sistema audiovisual on no existeix el CEMA (Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals) contemplat en la Llei General Audiovisual i tampoc el Consell Valencià de l’Audiovisual, contemplat al nostre Estatut d’Autonomia.

ACICOM ha presentat denuncia, queixa o reclamació, segons el cas, davant un ample ventall d’organismes, que pel moment són:

1.    Autocontrol de la Publicidad

2.    Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana

3.    Defensor del Pueblo

4.    Observatori de la Publicitat No Sexista de la Comunitat Valenciana

5.    Observatorio de la Imagen de la mujer del Ministerio de Igualdad

6.    Consell d’Administració de RTVV

7.    Comissió de Control Parlamentari de RTVV de Les Corts

8.    Comissió Mixta de Seguiment del Conveni d’Autoregulació de Continguts Televisius i Infància.

9.    OCTA (Observatori de Continguts Televisius i Audiovisuals)

10.  Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació.

Estem preparant altres demandes davant nous organismes, junt amb altres organitzacions amb les quals mantenim convenis de col·laboració, com AUC (Asociación de Usuarios de la Comunicación) d’àmbit estatal o autonòmic.

Adjuntem el text base de les denuncies interposades

L’enllaç al vídeo de RTVV ha desaparegut de la seua pàgina web però es pot descarregar fins el dia 31 de gener des de http://we.tl/EcOMfC9I9f

Fem una crida a totes les organitzacions i associacions que treballen per la igualtat, associacions de dones, ampes, sindicats, partits per tal que presenten també les seues reclamacions, denuncies i queixes .

Reclamem de les administracions i responsables dels mitjans de comunicació que actuen d’ofici i preventivament per aconseguir que la igualtat entre dones i homens siga una realitat i evitar que els mitjans de comunicació fomenten la discriminació.

Més informació en www.acicom.org i

Emilia Bolinches Ribera, Coordinadora Grup de Gènere i Comunicació ACICOM 666 67 65 14

Jose Ignacio Pastor Pérez, President ACICOM  609427374

TEXT BASE DE LES DENUNCIES PRESENTADES

Emilia Bolinches Ribera, amb DNI 19397033, com a Coordinadora del Grup de Treball de Gènere i Comunicació d’ACICOM i Jose Ignacio Pastor Pérez amb DNI 22527219, com a President ACICOM, presenten en nom propi i com a representants d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació), Registre d’Associacions de la Generalitat Valenciana, nº CV-OI-046451-V de la Secció 1ª, Registre Públic d’Associacions de Consumidors i Usuaris de la C.V., nº 63 de la Secció 1ª  Registre Municipal de València d’Entitats Ciutadanes amb el nº 941-CV.

EXPOSEM:

Hem tingut coneixement d’un reportatge aparegut a TVV-Canal 9, el dia 10 de gener de 2013, al programa Ocupa’t, a les 17,10h. on segons el nostre parèixer es vulneren totes les disposicions existents al nostre sistema de dret, tendents a garantir la igualtat entre sexes i la lluita contra els estereotips de gèneres i especialment respecte a l’educació dels menors.

El programa en qüestió al que fem referència es pot visionar en l’enllaç de televisió a la carta de RTVV que es troba en:

http://www.rtvv.es/va/ocupat/Ocupat-Oferta-PRINCELANDIA_3_844745570.html

Malauradament aquesta indigna publicitat ha estat també emesa per altres mitjans de comunicació com:

– Televisió Andalusa, Tele-Sur, ( http://youtu.be/azA7herSSP0 )

– RTVE  http://youtu.be/LMxGtYjtqu4

– Tele 5 http://youtu.be/3QKKQrOt7GE

– Antena 3 http://youtu.be/IuYuUfSSMmI

– Molts altres mitjans escrits com s’arreplega en la mateixa pàgina web de l’empresa http://www.princelandia.com/paginas.php?id=prensa&pg=0

La qual cosa encara ens fa donar més importància als fets que es denuncien, doncs és previsible que continuen produint-se, donat el pla d’expansió que té previst la franquícia. Ens obliga a totes les entitats i institucions a ser més contundents en el nostre propòsit d’aconseguir aturar aquest tipus d’atemptat contra la dignitat de les dones i les menors. I demanem que a més de prohibir la difusió d’aquest reportatge publicitari o altres semblants –d’aquesta o d’altra franquícia- siguen estudiades mesures per evitar la impunitat amb que actua aquesta empresa i evitar la repetició en el futur.

DENUNCIEM

1.- El citat programa aparenta ser una via per trobar feina en nous nínxols laborals però en realitat està realitzant la difusió i promoció d’un sistema de franquícia anomenat  Princeland o Princelandia, on clarament es discrimina per raó de sexe i a més a més es potencia de manera inequívoca, fins a ferir la sensibilitat de les persones que treballem per la igualtat de dones i homes, els estereotips de gènere. És vergonyosa perquè atempta contra la dignitat de la dona i, el que és més greu encara, contra la de les xiquetes, discrimina per raó de sexe i és contraria a la igualtat de gènere, incitant al manteniment d’estereotips i papers sexistes que ja creiem superats i oblidats.

2.- El citat programa constitueix bàsicament publicitat, tal vegada encoberta, doncs amb l’excusa d’un programa de cerca de feina es produeix una clara promoció i difusió d’una cadena de franquícies; resultant ser de qualsevol manera publicitat. La Llei General de Publicitat defineix a la publicitat com a tota forma de comunicació realitzada per una persona física o jurídica, pública o privada, en l’exercici d’una activitat comercial, industrial, artesanal o professional, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns mobles o immobles, serveis, drets i obligacions.

3.- La citada emissió fa un reportatge publicitari animant a les xiquetes a ser “princesa por un día” i a preparar-se el físic (pintant-se les ungles de mans i peus i els llavis, maquillant-se etc), per a l’arribada del príncep blau?

4.- Desconeixem si RTVV ha cobrat alguna quantitat per aquest reportatge publicitari. Si fóra així, hauria d’anunciar que es tracta d’un publi-reportatge i no ho fa. Si no cobra per ell, quin és el motiu per oferir un espai gratuït de promoció d’una empresa franquiciada?.

5.- El citat programa vulnera la Constitució que garanteix la igualtat dels espanyols i espanyoles per raó de sexe i protegeix la infància i la  joventut.

6.- Va en contra de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que en la seua exposició de motius diu que cal una acció normativa dirigida a combatre totes les manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i a promoure la igualtat real entre dones i homes, amb remoció dels obstacles i estereotips socials que impedeixen assolir-la. Aquesta exigència deriva del nostre ordenament constitucional i integra un dret genuí de les dones, però alhora és un element d’enriquiment de la mateixa societat espanyola, que ha de contribuir al desenvolupament econòmic i a l’augment de l’ocupació.”

La Llei d’Igualtat diu en els seus apartats específics respectes als mitjans de comunicació:

TÍTOL III. Igualtat i mitjans de comunicació

Article 36. La igualtat en els mitjans de comunicació social de titularitat pública

Els mitjans de comunicació social de titularitat pública han de vetllar per la transmissió d’una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes a la societat, i promoure el coneixement i la difusió del principi d’igualtat entre dones i homes.

Article 39. La igualtat en els mitjans de comunicació social de titularitat privada

1. Tots els mitjans de comunicació han de respectar la igualtat entre dones i homes i evitar qualsevol forma de discriminació.

2. Les administracions públiques han de promoure l’adopció per part dels mitjans de comunicació d’acords d’autoregulació que contribuesquen al compliment de la legislació en matèria d’igualtat entre dones i homes, incloent-hi les activitats de venda i publicitat que s’hi desenvolupen.

Article 40. Autoritat audiovisual

Les autoritats a les quals corresponga vetllar perquè els mitjans audiovisuals complesquen les seues obligacions han d’adoptar les mesures que siguen procedents, d’acord amb la seua regulació, per assegurar un tractament de les dones d’acord amb els principis i els valors constitucionals.

Article 41. Igualtat i publicitat

La publicitat que comporte una conducta discriminatòria d’acord amb aquesta Llei es considera publicitat il·lícita, de conformitat amb el que preveu la legislació general de publicitat i de publicitat i comunicació institucional.

7.- Es contraria a la recentment aprovada Llei 3/2012, de 20 de juliol, de la Generalitat, d’Estatut de Radiotelevisió Valenciana

Els objectius generals del servei públic són els següents:

a) Promoure la convivència cívica, el desenvolupament plural i democràtic de la societat i el coneixement i respecte a totes les opcions polítiques, socials, culturals i religioses des del màxim respecte al principi d’igualtat consagrat en la Constitució Espanyola.(…)

l) Recolzar la integració social de les minories i atendre grups amb necessitats específiques, així com la protecció de la joventut i de la infància i la igualtat entre homes i dones.

8.- RTVV mitjançant la FORTA i la resta de televisions van signar el Codi d’Auoregulació de Continguts per a la Infància. http://www.tvinfancia.es/Textos/CodigoAutorregulacion/default.htm

Entre la reglamentació del citat codi es contempla:

2. Presencia de los menores en la programación televisiva: Programas, informativos y publicidad

No se utilizará a los menores en imitaciones de comportamientos adultos que resulten vejatorias.”

Per altra banda el citat programa va ser emès dins de l’horari de màxima protecció o protecció reforçada respecte a la infància (Dilluns a divendres de 8:00 a 9:00 i de 17:00 a 20:00 hores. )

Les franges de protecció reforçada per a la infància, van destinades al segment d’edat més vulnerable: <13 anys, seguint un criteri d’uniformitat amb les taules de qualificació per edats seguides pel ICAA i el Reial decret 410/2002, de 3 de maig, que va elevar a categoria de norma d’aplicació general el Conveni de 21 d’octubre de 1999, citat en d’anterior apartat I.2 d’aquest codi.

L’establiment d’aquestes franges part del reconeixement que, en aquest tram horari, el públic infantil pot no estar rebent suport per la presència d’un adult, ni disposar de control parental.

ALTRA DOCUMENTACIÓ

A banda dels enllaços que hem descrit al llarg del present escrit, disposem també d’un DVD amb el reportatge publicitari de denunciat en RTVV per al cas que deixara d’estar disponible en l’enllaç assenyalat, estant en disposició de lliurar-ho si fora necessari.

SOL·LICITEM

Que siga tinguda com a presentada aquesta queixa o denuncia, i que el més aviat possible es prenguen les mesures pertinents dins de les seues competències per tal d’evitar que es continue donant difusió a continguts clarament discriminatoris, que atempten contra la igualtat de sexes, com és el fet denunciat.

Tanmateix que se’ns comunique tot tipus de mesures adoptades, tenint reconeguts com Associació de Consumidors els drets contemplats en la LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Article 15. Les associacions de consumidors i usuaris

1. Les associacions de consumidors i usuaris constituïxen la via  idònia de representació, participació, defensa, assessorament i consulta dels consumidors.

2. Als efectes d’esta llei, són associacions de consumidors i usuaris les entitats sense ànim de lucre que, constituïdes de conformitat amb el que es preveu en la legislació sobre associacions i reunint els requisits específics exigits en la normativa estatal bàsica aplicable i en esta llei i les seues normes de desenvolupament, tinguen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims dels consumidors, incloent-hi la seua informació, formació i educació, bé siga amb caràcter general, bé en relació amb béns o servicis determinats.

CAPÍTOL VI Dret de representació, audiència i participació

Article 28. Dret de representació, audiència i participació

1. Els consumidors i usuaris tenen dret a constituir-se o integrar-se en associacions i altres organitzacions per a la defensa dels seus drets i legítims interessos i, en particular, per a l’exercici dels seus drets de representació, audiència i participació.

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana fomentaran l’associacionisme dels consumidors de la Comunitat Valenciana.

Article 30. Funcions i drets de les associacions de consumidors i usuaris

3. Promoure com a interessades procediments administratius per a la defensa dels interessos dels consumidors en tot l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

4. Exercir les corresponents accions judicials o extrajudicials en defensa dels seus socis, de l’associació o dels interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors, de conformitat amb la legislació aplicable, i, en particular, l’exercici de les accions de cessació.

6. Formular peticions i exercir iniciatives, en el marc de la legislació vigent, sobre el funcionament dels servicis públics i, particularment dels prestats per les empreses públiques autonòmiques.

7. Ser consultades en audiència, d’acord amb el que disposa l’article 33, en el procediment d’elaboració de disposicions generals que puguen afectar els interessos que representen.

València 23 de gener de 2013

Emilia Bolinches Ribera                                    Jose Ignacio Pastor Pérez

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*