Estatuts fundacionals

La societat de la informació i el nou context digital han suposat una revolució en les formes de comunicació social i, sobre todo, en la forma d’accedir al coneixement i la cultura. La tecnologia, que ha facilitat que les idees i el coneixement flueixen amb rapidesa, ha acabat amb moltes barreres geogràfiques i tecnològiques i és l’artífex de l’aparició de xarxes socials, que representen noves maneres d’organització social.
Amb l’objectiu de defensar els drets constitucionals de la ciutadania relacionats amb la comunicació – libertad de expresión, accés als mitjans de comunicació i a la informació – així com millorar la dieta mediàtica valenciana, l’ús del valencià en la comunicació, el foment de la transparència, la igualdad de género, el rescat de la memòria històrica, l’educació i formació, la cultura, la ciència i la tecnologia, etc., ha nascut l’Associació de Ciutadania i Comunicació – ACICOM.

DE LA DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT D’ACTUACIÓ

Article 1r. Denominació
Amb la denominació d’Associació Ciutadania i Comunicació – ACICOM (endavant, ACICOM) es constitueix una associació ciutadana i de persones consumidores i usuàries, de funcionament democràtic, de caràcter progressista i sense ànim de lucre, a l’empara del que disposen els articles 22 en 23 de la Constitución Española, Llei Orgànica 1/2002, reguladora del Dret d’Associació, Ley 14/2008 el 18 de noviembre 2008, de la Generalitat, d’Associacions de la Comunitat Valenciana i Reial Decret 1/2007 el 16 de novembre pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
ACICOM es regirà pels presents Estatuts, en allò no previst per ells, pel dispost en el Reglament de Règim Intern (endavant, RRI), per les normes legals que se li apliquen, i pels acords vàlidament presos pel Consell de Gestió, dins de l’àmbit de les seues respectives competències.

Article 2n. Duración
Aquesta associació es constitueix per temps indefinit

Article 3r. Domicili
ACICOM estableix la seua seu social a la ciutat de València, a la Plaça Joan de Vila-Rasa, VESILLE 10-32.
Además, comptarà amb una oficina tècnica a la ciutat de València, al C/ Portal de la Valldigna, 5 B2.
El seu domicili podrà ser variat mitjançant un acord adoptat pel Consell de Gestió si no implica canvi de població. Cas contrari l’acord serà adoptat per l’Assemblea General.

Article 4t. Àmbit d’actuació L’àmbit territorial d’actuació prioritària d’ACICOM serà el de la Comunitat Valenciana.

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS D’ACICOM

Article 5è. La missió d’ACICOM
ACICOM, com a associació civica i ciutadana, vol treballar per a millorar la dieta mediàtica valenciana, mitjançant la defensa de les persones consumidores i usuàries, el foment de la igualtat de gènere i la no discriminació, la promoció i l’ús del valencià com a llengua vehicular, el rescat de la memòria històrica, la formació en noves tecnologies, la creació d’espais de treball en xarxa, el foment de la transparència de les institucions, l’apoderament de la ciutadania, la solidaritat, cooperació i lluita contra l’exclusió social…
Article 6è. La visió d’ACICOM
Ser una entitat ciutadana valenciana de referència, reivindicativa i progressista capdavantera del moviment associatiu i social valencià
Article 7è. Els valors d’ACICOM
Consciència crítica, participación ciudadana, comunicació per a l’apoderament ciutadà, defensa dels consumidors, independència, transparencia, treball en xarxa.

FINALITATS I ACTIVITATS

Article 8è. Finalitats d’ACICOM
L’existència d’ACICOM té com a finalitats:

 • Oferir assessorament tècnic, jurídic i administratiu, per defendre els interessos legítims i els drets bàsics de ciutadania, en especial de les persones consumidores, en relació amb els drets fonamentals i llibertats públiques recollits a l’art. 20 de la Constitució espanyola, tant com a subjectes actius o passius d’ells. Fomentar iniciatives per al desenvolupament cultural i la millora de la dieta mediàtica valenciana.
 • Mantenir relacions i ser interlocutor vàlid dels nostres associats/des i dels nostres col·laboradors amb les entitats i institucions, públiques i privades, relacionades amb l’àmbit d’actuació d’ACICOM.
 • Sensibilització i foment del voluntariat a l’àmbit de la ciutadania i la comunicació. Realitzar accions per a la promoció i defensa de la recuperació de la memoria històrica valenciana.
 • Promocionar i fomentar l’ús i la no discriminació del valencià i de la cultura valenciana, en tots els àmbits de la societat valenciana.
 • Impulsar la transparència i el bon govern de les Administracions Públiques valencianes, denunciant aquelles actuacions susceptibles de no estar ajustades a dret, treballant per a la implementació d’una democràcia avançada.
 • Treballar per l’equiparació efectiva i real entre dones i homes en tots els àmbits de la societat. Fomentar el treball en xarxa, creant sinergies entre els diferents moviments ciutadans i associatius valencians.
 • Oferir formació específica en comunicació i noves tecnologies a la ciutadania valenciana.
 • Promocionar l’audiovisual valencià, atenent especialment el de caràcter social i compromès. Utilitzar els mitjans de comunicació com a eina de formació, participació i treball comunitari.
 • Fomentar l’educació i formació de la ciutadania, facilitant els mitjans adequats per a una millor comprensió i utilització de la comunicació.
 • Fomentar els estudis i investigacions en l’àmbit de la comunicació amb especial incidència en els seus continguts i els seus efectes socials.
 • Promocionar la inclusió i l’educació financera, la banca social, ètica i alternativa, la responsabilitat social en les empreses i les noves formes d’economia col·laborativa.

Article 9è. Prioritats d’ACICOM
Per desenvolupar el seu objecte ACICOM actuarà prioritàriament en la vigilància i la denúncia:

  • de les males pràctiques que se’n facen als mitjans de comunicació social,
  • de la discriminació a l’accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics,
  • de les actuacions en l’àmbit de la comunicació que no respecten el pluralisme de la societat
  • i de les diferents llengües d’Espanya.

Tot specialment, respecte dels mitjans de comunicació social de la Generalitat Valenciana, ACICOM centrarà la seua actuació en què es respecten i apliquen els principis següents:

  • La promoció i protecció de la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.
  • L’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions.
  • La separació entre informacions i opinions, la identificació dels qui sustenten aquestes darreres i la lliure expressió d’aquestes.
  • La protecció de la joventut i de la infància, evitant l’exaltació de la violència i l’apologia de fets i conductes atemptatòries a la vida, la llibertat i la igualtat d’homes i dones.
  • El respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social.
  • El respecte al pluralisme, el valor de la igualtat i els altres principis recollits en la Constitució, en l’Estatut d’Autonomia i en la legislació bàsica de l’Estat.
  • ACICOM també vigilarà i exigirà el compliment de tots els anteriors drets i principis en tots els mitjans de comunicació social a la Comunitat Valenciana, especialment l’ús i la no discriminació del valencià.

Article 10è. Activitats d’ACICOM
Les activitats i serveis que desenvolupa ACICOM, per a la consecució de les seues finalitats, es distingeixen pel seu caràcter formatiu, l’àmplia convocatòria i estar obertes a tota la ciutadania. Les accions i activitats són les següents:

  • Activitats per a impulsar la participació de les persones usuàries i consumidores, de mitjans de comunicació, en la seua orientació per tal de garantir que la seua actuació siga convertida en una obligació de servici públic en els servicis qualificats com d’interès general per a la Comunitat.
  • Activitats per a promoure la creació d’espais de treball conjunt amb altres moviments socials i associacions, que servisquen per a potenciar l’apoderament i la llibertat de la ciutadania i dels grups socials, en la recepció i transmissió d’informació útils a l’increment de la seua participació en la vida política, econòmica i cultural.
  • Activitats de denúncia pública dels missatges, dels mitjans de comunicació, que promoguen la violència, explotació en les relacions interpersonals o que reflectisquen un tracte degradant o sexista; el no respecte al pluralisme polític de la societat i de les diferents llengües i cultures d’Espanya, fent especial ressò en la defensa i protecció del valencià com a llengua de comunicació; en, que atempte contra la dignitat de la infància i la joventut.
  • Accions de denúncia de les males pràctiques que se’n facen als mitjans de comunicació social, així com la denúncia de la discriminació a l’accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics.
  • Queixes i reclamacions davant de l’Administració Pública, bé siga local, com autonòmica o estatal, així com l’exercici de qualsevol tipus d’accions i pretensions davant dels ordes jurisdiccionals civil, penal i contenciósadministratiu, en totes les seues instàncies, no només d’ACICOM o dels seus/es associats/des, sinó també en defensa dels drets i interessos generals dels ciutadans i de les persones consumidores i usuàries.
  • Formulació de reclamacions extrajudicials, davant dels òrgans que gestionen l’arbitratge de consum i davant d’òrgans extrajudicials de resolució de controvèrsies. Activitats de formació sobre l’ús de les noves tecnologies i els mitjans de comunicació. Activitats on les produccions audiovisuals socials i compromeses siguen una eina per a transmetre els valors d’ACICOM.
  • Converses obertes, on es tracten temàtiques específiques, que cobrisquen necessitats de la societat civil.
  • Creació d’espais on compartir experiències i crear sinergies i xarxa amb altres entitats i moviments socials.
  • Organització de jornades, congressos, tallers, conferencias. Edició i publicació de documents relacionats amb els valors d’ACICOM.

Article 11è. Independència
ACICOM no té caràcter partidista i mantindrà en tot moment una absoluta independència de de qualsevol grup polític, o confessional.
En compliment del deure d’independència, ACICOM, en els termes contemplats legalment, no podrà:

 • Incloure com associats persones jurídiques amb ànim de lucre.
 • Percebre ajudes econòmiques o financeres de les empreses o grup d’empreses que subministren béns o servicis als consumidors o usuaris.
 • Realitzar comunicacions comercials de béns i servicis. Autoritzar l’ús de la seua denominació, imatge o qualsevol altre signe representatiu en la publicitat comercial realitzada pels operadors del mercat, o no realitzar les actuacions tendents a impedir la dita utilització, a partir del moment en què es tinga coneixement d’aquesta conducta.
 • Dedicar-se a activitats diferents de les previstes en els Estatuts. Incomplir les obligacions de transparència legals, en, Incomplir qualsevol altra obligació imposada a les associacions de consumidors, legalment o reglamentàriament.

DE LES PERSONES ASSOCIADES

Artículo 12 è. Persones associades
Podran associar-se a ACICOM i tindran la condició de sòcies i socis de ple dret:

 • Les persones que sol·liciten lliurement i voluntàriament l’ingrés i es comprometen al compliment dels Estatuts i les decisions vàlidament adoptades pels respectius òrgans directius.
 • Totes aquelles entitats sense ànim de lucre que sol·liciten l’oportú ingrés i satisfacen les contraprestacions establides en el Conveni d’Adhesió subscrit amb ACICOM. En els supòsits que en virtut de la subscripció dels Convenis d’Adhesió, l’entitat es constituisca en «soci col·lectiu d’ACICOM», tots els membres de l’entitat adherida tindran, al seu torn, la consideració de socis col·laboradors d’ACICOM, amb tots els drets i deures. Per a això, serà necessari que intervinga amb l’acord previ exprés aprovatori del Conveni d’Adhesió per part de l’òrgan competent de la dita entitat.

Les persones físiques, per a associar-se a ACICOM, hauran de sol·licitar-ho per escrit, al Consell de Gestió, que resoldrà a aquest efecte sobre l’admissió, si es compromet el sol·licitant al compliment dels presents estatus i a la col·laboració en la consecució dels bar fins, accions i objectius establerts per ACICOM.

Si el sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en aquests Estatuts, el Consell de Gestió no podrà denegar l’admissió.

Article 13è. Tipus de persones associades a ACICOM
ACICOM estarà integrada per la següent classe de socis:

  1. Socis/es fundadors/es: els que, reunint les condicions exigides, hagueren
   participat en la constitució d’ACICOM.
  2. Socis d’Honor: tindran aquesta consideració aquelles persones de reconeguda
   solvència, autoritat i prestigi en el camp de la comunicació o aquelles que hagen col·laborat en un millor coneixement i desenvolupament d’ACICOM
  3. Socis/es Protectors/es: es consideren com a tals aquelles persones, físiques o jurídiques sense ànim de lucre, que, interessades en els fins d’ACICOM, con·laboren o presten ajuda econòmica a aquesta. En aquest últim cas, no haurà de ser inferior en la seua quantia al valor de la quota anual de soci titular.
  4. Soci/a Titular: tots aquells que, sense tindre les classificacions anteriors, siguen admesos en ACICOM. Al seu torn, podran ser individuals o col·vos.
  5. Socis/es col·laboradors/es: es consideren com a tals aquelles persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre que, interessades en els fins d’ACICOM, con·laboren i/o presten ajuda i col·colaboración, de forma contínua, libre, voluntària i, gratuïta, en les activitats d’ACICOM desenvolupades per al compliment dels seus fins.
  6. Cibersocis: es consideren com a tals les persones, físiques o jurídiques sense ànim de lucre, que, basant-se en el dinamisme, la interactivitat i la immediatesa, participen per mitjans electrònics amb l’entorn digital d’ACICOM i la societat de la informació.

Les persones associades com a col·laboradores i les cibersòcies podran, mitjançant un acord adoptat pel Consell de Gestió, quedar exempts del pagament de la quota per raons econòmiques, socials i d’interès general.
El nombre de socis de les categories 2), 3), 4), 5) en 6) serà il·limitat.

Tots els socis tindran igualtat de drets des del moment de la seua admissió en ACICOM, sempre que complisquen els seus deures com a socis, les normes estatutàries i les decisions adoptades pels òrgans directius..

Article 14è. Drets bàsics de les sòcies i dels socis

 • Participar en les activitats d’ACICOM i en els òrgans de govern i representació, a exercir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatuts.
 • Per a poder se membre dels òrgans de representació d’ACICOM cal ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils, i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establerts en la legislació vigent.
 • Ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació d’ACICOM, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat.
 • Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació. Ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra seua i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, havent de ser motivat l’acord que, si s’escau, impose la sanció.
 • Impugnar els acords dels òrgans d’ACICOM que estime contraris a la llei o als Estatuts. Conéixer els Estatuts i reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans d’ACICOM.
 • Así mismo, tindran dret a que se’ls facilite còpia dels Estatus vigents i del Reglament de Règim Intern d’ACICOM, si n’hi ha.
 • A consultar els llibres d’ACICOM.
 • Gaudir dels servicis i beneficis que puga prestar-li ACICOM. Separar-se voluntàriament d’ACICOM en qualsevol moment, i en aquest cas, no rebrà quantitat alguna de les aportacions econòmiques realitzades per qualsevol concepte.

Article 15è. Drets específics de les persones amigues d’ACICOM

 • Participar en consultes on-line que realitzarà ACICOM a través de la xarxa.
 • Accedir al catàleg de servicis del portal del cibersoci/a.
 • Rebre els Butlletins, Informacions i Publicacions electròniques que elabore ACICOM.
 • Participar en les Assemblees, Cursos, Jornades i la resta d’actes que organitze ACICOM a través d’una àrea habilitada específicament en el portal del cibersoci/a.

Article 16è. Deures de les sòcies i dels socis

 1. Compartir les finalitats d’ACICOM i col·laborar per a la consecució d’aquestes.
 2. Pagar les quotes, derrames i altres aportacions que, d’acord amb els Estatuts,puguen correspondre a cada soci. Els socis col·laboradors i els cibersocis podran estar exempts del pagament de quota, mitjançant un acord adoptat pel Consell de Gestió. Sin embargo, estaran subjectes al pagament de derrames i altres tipus d’aportacions que s’acorden vàlidament. Els socis col·lectius realitzaran les aportacions que es pacten en el corresponent Conveni d’Adhesió.
 3. Complir les obligacions de lleialtat respecte a ACICOM, consistents en:- Informar diligentment els òrgans directius dels assumptes en què aquests puguen intervenir relacionats amb els fins associatius.
  – Assistir a les reunions convocades pels òrgans directius.
  – Complir les funcions específiques que se’ls mandaten.
  – Actuar d’acord amb els fins de ACICOM.
 4. Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació d’ACICOM. 5. Complir la resta d’obligacions que resulten de les disposicions estatutàries.

Article 17è. Actuació en nom d’ACICOM
Les persones associades o amigues no podran realitzar individualment actuació anàloga a la que exercita ACICOM, en benefici comú o en nom de la mateixa, sense el coneixement i conformitat prèvia i expressa dels òrgans directius.

Article 18è. Pèrdua de la condició de persona associada
Es perdrà la condició de persona associada:

una) Per falta de pagament de les quotes durant un any. b) Per baixa voluntària. c) Per sanció disciplinària.

DELS ÒRGANS DIRECTIUS D’ACICOM

Article 19è. Òrgans Directius
Tots els òrgans d’ACICOM tindran un funcionament intern de caràcter democràtic, basant-se en el principi de les majories en l’adopció dels acords i la resta de regles i valors democràtics. Són òrgans directius:
1. L’Assemblea General, en 2. El Consell de Gestió.

En construcció