Òrgan de representació d’ACICOM

L’Associació la regirà, administrarà i representarà l’òrgan de representació denominat Consell de Gestió, formado per el/la President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i els Vocals que siguin necessaris i que estableixi l’Assemblea General.

En l’última assemblea, amb data 26 de junio de 2018, es va constituir la següent junta directiva:

Presidente

Jose Ignacio Pastor Perez

Secretaría

Mª Carmen Molina Lorca

Vocal 1

Ana Senent Moreno

Vocal 3

Carles Lopez Cerezuela

Vocal 5

Francesc Fenollosa i Ten

Vicepresidenta

Emilia Bolinches Ribera

Tesorero

Francesc Picó Esteve

Vocal 2

Jaime Millas Covas

Vocal 4

José Pasqual Requena Pallares